Användbarhetsboken berättar hur man gör webbplatser tillgängliga och användbara. Läs den här, eller beställ från Bokus eller Adlibris.

WCAG - standard för tillgänglighet

Det finns en standard för tillgänglighet, kallad WCAG, Web Content Accessibility Guidelines, från W3C (som också definierar standarden för t.ex. HTML). Enligt en nyligen beslutad lag måste svenska myndigheter leva upp till denna senast år 2010.

WCAG har en stark ställning i Europa. Amerikanerna har sin egen standard, populärt kallad 508 efter den lagparagraf som kräver att myndigheters webbplatser följer den. I allt väsentligt säger WCAG och 508 samma sak, även om det kan skilja i detaljerna.

WCAG är för närvarande i version 1.0. En ny version är under arbete och väntas bli klar sent 2005 eller under 2006, se www.anvandbart.se/ab/wcag för mer information om denna.

Tolkning

Ett stort problem med WCAG 1.0 är att den är dåligt skriven. Det är på många punkter oklart vad som egentligen menas. Ett annat problem är att den börjar bli gammal; den tekniska utvecklingen gått snabbt och flera av punkterna är inte längre relevanta.

Jag har tillåtit mig en ganska fri tolkning av standarden - mer inriktad på att vara begriplig än på att fånga varje tolkningsmöjlighet hos den ibland dunkla originaltexten. Jag har också försökt ange var utvecklingen gått förbi reglerna och vilka man i dagsläget kan strunta i.

Säkert kan man tolka på andra sätt än jag gjort. Vill du vara bokstavstrogen är enda sättet att gå direkt till standarden och läsa den.

Tre nivåer

WCAG 1.0:s riktpunkter har fått tre olika prioriteter och den som vill följa den kan därför lägga sig på olika ambitionsnivå.

För att få ett ”A” räcker det med att alla riktpunkter med prioritet 1 har uppfyllts. Prioritet 1-riktpunkterna är ganska få, och enkla att uppnå.

Litet mer utmaning är det att nå ”AA”, då också prioritet 2-riktpunkterna skall klaras. Personligen tycker jag detta är den nivå man minst bör sträva efter. Den är inte alls omöjlig att uppnå, och webbplatsen blir påtagligt tillgängligare om man gör det.

Den högsta ambitionsnivån, ”AAA”, är en hårdare nöt att knäcka. Men inte ens handikapporganisationerna verkar särskilt angelägna om att man skall göra det. De har naturligtvis inget mot att någon går hela vägen, tvärtom, men det är för dig som strävar efter att vara bäst i klassen.

Det finns dock en del riktpunkter med prioritet 3 som är lätta att uppfylla, så dem bör man ta även om man inte har ambitionen att klara alla.

Upplägg

Det som gör webbplatsen tillgängligare sammanfaller i hög grad med det som gör den användbarare. Därför har de konkreta råden placerats i det sammanhang där de hör hemma, och i detta kapitel finns mest kommentarer och hänvisningar till de råd i boken som motsvarar respektive riktpunkt.

Under rubriken ”I samma anda” samlas hänvisningar till råd som inte är bokstavligen nödvändiga för att följa WCAG, men som verkar för samma mål.

comments powered by Disqus