Användbarhetsboken berättar hur man gör webbplatser tillgängliga och användbara. Läs den här, eller beställ från Bokus eller Adlibris.

Koppla datatabellens rader och kolumner till sina rubriker

För seende är sambandet mellan kolumnrubriken och data längre ner i kolumnen uppenbar, men för den som hör tabellen uppläst som löpande text går den kopplingen förlorad. Därför måste rad- och kolumnrubriker kodas så att skärmläsaren kan hjälpa användaren.

För enkla tabeller görs detta med HTML-elementet <th>. För mer komplexa tabeller finns flera tekniker, beroende på hur tabellen ser ut. Se tabeller.

Eftersom skärmläsaren läser upp rad- och kolumnrubriker upprepade gånger under färden genom en tabell, kan det vara en god idé att använda abbr-attributet. Observera att detta inte är detsamma som <abbr>-elementet, utan används för att ge skärmläsaren en kortversion av texten.

Ofta är det ont om plats i tabeller och behov av att förkorta rad- och kolumnrubrikerna för alla användare, inte bara de synskadade. Använd <abbr> för detta. Se Förklara förkortningar, sid 94 .

Se även WCAG 5.1 (prioritet 1), sid 355 , 5.2 (prioritet 1), sid 356 , och 5.6 (prioritet 3), sid 357 .

comments powered by Disqus