Användbarhetsboken berättar hur man gör webbplatser tillgängliga och användbara. Läs den här, eller beställ från Bokus eller Adlibris.

Andra användbara modeller

Det finns gott om andra definitioner, modeller och metaforer för att beskriva vad användbarhet är.

Det finns till och med en standard för det, ISO 9241-11 , som definierar användbarhet som ”den utsträckning till vilken en specificerad användare kan använda en produkt för att uppnå specifika mål, med ändamålsenlighet, effektivitet och tillfredsställelse, i ett givet användningssammanhang”. De tre komponenterna definieras som:

Ändamålsenlighet

Den ”noggrannhet och fullständighet med vilken användarna uppnår givna mål”

Effektivitet

”resursåtgång i förhållande till den noggrannhet och fullständighet med vilken användarna uppnår givna mål”

Tillfredsställelse

”frånvaro av obehag samt positiva attityder vid användningen av en produkt.”

Den förmedlar också den viktiga insikten att en produkt eller tjänst inte har någon inneboende användbarhet utan bara en kapacitet att kunna användas av specificerade användare som utför specifika uppgifter i ett specifikt sammanhang. Användbarheten kan alltså inte fullt ut bedömas genom att studera en produkt eller tjänst frikopplad från sitt sammanhang.

Det är ingen motsättning mellan denna modell och De fyra dörrarna, skillnaden ligger snarare i att de ser användbarheten ur olika synvinklar. De fyra dörrarna är ett bra stöd när man skall skapa en webbplats, ISO när man skall dissekera den. Den kan till exempel vara en utmärkt modell att bygga testning på.

comments powered by Disqus